ORANGE SLALOMTUCH

Schiffsplane Slalom Orange, 60×40 cm